Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


söndag 8 januari 2012

Lodyn förvandlas - från företag till nätverk


Den 1:a januari detta år lanserades det "Nya Lodyn". Tidigare var Lodyn namnet på mitt företag som jag drev, delvis tillsammans med Nina Wedborn, och som var inriktat på att hålla kurser och utbildningar i naturvakenhet.
Under 2011 kände jag alltmer en frustration över hur Lodyn hade utvecklats. Dels hade det blivit lite för "marknadsanpassat" på ett sätt som skymde vad jag egentligen önskade att Lodyn skulle vara. Dels upplevde jag att kraften i att endast vara en eller två personer som drev Lodyn, var begränsad.

Det var när jag reste till Findhorn i Skottland och deltog i Art of mentoring, som jag fick inspiration att förändra Lodyn. Lodyn skulle bli vassare, mer radikal i sin framtoning. Och framförallt. Lodyn skulle inte i första hand vara ett enskilt företag - utan en grupp, en gemenskap, ett nätverk.

Det nya Lodyn som lanserades vid årsskiftet består idag av en grupp personer som under många år arbetat i skärningspunkten mellan ekologi, politik, psykologi, konst och andlighet. Gruppen består av ekologer, konstnärer, aktivister, naturvägledare och filosofer.

Vårt fokus ligger på att öppna upp för en ny ekologisk kulturomvandling. Vi kommer arbeta med utbildningar, föreläsningar, skrifter och publikationer, såväl som med manifestationer och kulturella performance. Vi kommer även internt bygga en gemenskap, att skapa en "stam" byggd på stödjande, tillit och ömsisidigt lärande.

Lodyn har fått en omgjord hemsida. Besök oss här

Jag kommer här på bloggen att löpande lägga ut information om vad som händer inom Lodyn.

söndag 1 januari 2012

Det kortsiktiga och det långsiktiga

I ett inlägg tidigare i denna blogg skrev jag om ego-trenden. För att spinna vidare på det så drar jag mig till minnes en artikel av en antropolog som handlade om The long-term and the short-term.

De menade att i alla mänskliga samhällen som antropologer undersökt, så fann man just ett spänningsförhållande mellan det långsiktiga och det kortsiktiga.

Det långsiktiga innebar den större samhällsordning som en individ måste infoga sitt liv i. Men det var inte bara samhällets ordning, utan beskrev också vad som i många kulturer uppfattades som en kosmisk ordning. Vi skulle också kunna tillägga - en ekologisk ordning.

Det kortsiktiga var just den enskilde individens egennytta. De strategier som den enskilde hade för att maximera sin vinst, sin status, eller vad det nu kan vara. I alla de studerade samhällena var det grundläggande att den kortsiktiga egennyttan måste infogas i den långsiktiga helheten.
Antropologerna hade endast funnit ett samhälle som satte den kortsiktiga egennyttan över det långsiktiga. Det är vårt kapitalistiska samhälle.

Visserligen har vi även i vårt samhälle lagar som förhindrar individer att göra vad som helst. Men många lagar är också konstruerade för att befrämja hård konkurrens och egennytta. Idén i det kapitalistiska samhället är att det just är egennyttan som i slutändan är garanten för det långsiktigt bästa. Något som alltfler börjar tvivla på i dessa tider där girighet, egennytta och kortsiktighet leder till ständiga kriser och skandaler.

Snarare finns det mycket som tyder på att det är det långsiktiga som är garanten för den enskilde individens bästa.
Att det kortsiktiga behöver fogas in i det långsiktiga behöver inte betyda att kuva individen. Det handlar om att förstå individen att individen är en social och ekologisk varelse,snarare än en egennyttig varelse. Att vi är en samarbetande varelse snarare än en konkurrerande varelse. Det betyder inte att förneka att individualiteten har en viktig plats.

Alla levande system har två grundbehov: Individuation och Integration. Individuation betyder att utveckla sin särart, självförverkligande, sin egen individualitet. Integration betyder att individen söker delaktighet, sammanhang, att integrera sig med de större helheter den är en del av.

Integration och individuation är lika starka drivkrafter. Båda behövs. Alltså finns The long term inte bara inbyggt som en yttre social norm, utan springer inifrån ett grundbehov hos alla levande system.

Vår utmaning ligger i att förena dessa två storheter. Kortsiktigt och långsiktigt, individuation och integration, frihet och gemenskap. Att finna friheten i och genom sammanhanget. Att hitta möjligheter för individens självförverkligande som harmonierar med den större helheten. En nyckel i detta är insikten att individens lycka ökar genom att ge, snarare än att roffa åt sig, att existentiell mening för den enskilde skapas genom att integrera sig, snarare än att separera sig. Ekosofen Arne Naess menade att vårt individuella självförverkligande är förbundet med ett djupare självförverkligande av vårt "ekologiska själv". Andras självförverkligande blir då en del av det egna självförverkligandet.